Уроки з Word.1.43 1

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Тема: Системи опрацювання текстів, їх класифікація та основні функції. Завантаження ТР. Інтерфейс ТР. Інформаційний рядок.

Режим екрана, використання вікон. Одержання довідок. Переміщення в тексті. Завантаження тексту з зовнішніх носіїв до ОЗП.

Мета: Ознайомити учнів з системами опрацювання текстів, їх класифікацією та основними функціями.

Навчити завантажувати ТР,ознайомити з інтерфейсом ТР, інформаційним рядком,режимами екрана та використанням вікон. Навчити отримувати довідку по ТР,здійснювати переміщення в тексті та завантажувати текст з зовнішніх носіїв до ОЗП.


План уроку:

1. Системи опрацювання текстів, їх класифікація та основні функції.

2. Завантаження ТР. Інтерфейс ТР. Інформаційний рядок. Режим екрана, використання вікон.

3.Одержання довідок.

4.Переміщення в тексті.

5.Завантаження тексту з зовнішніх носіїв до ОЗП.

Під тестом розуміють будь-яку інформацію, зображену символами клавіатури комп’ютера. Текстом може бути, наприклад стаття, шкільний

розклад, звіт, наказ, інформативний лист, класний журнал, рекламний лист та інші документи.

Для роботи з текстовою інформацією дуже ефективними є спеціальні програми – системи підготовки текстів, так звані текстові

процесори або текстові редактори. На відміну від друкарської машинки, текстові процесори дають змогу за більш короткий час і більш

якісно підготувати будь який документ.

До загальних функцій, що можуть бути реалізовані текстовими процесорами, можна віднести такі:

1. Введення тексту в комп’ютер.

2. Редагування тексту (вставка, заміна, видалення та ін. ).

3. Пошук необхідної інформації у тексті.

4. Формування тексту (встановлення лівої межі тесту, вирівнювання правого краю, встановлення позиції відступу першого рядка, абзацу та ін.).

5. Перенесення і копіювання фрагментів тексту.

6. Виділення частин тексту певним шрифтом.

7. Розбиття тексту на сторінки з певною кількістю рядків та інтервалів між рядками.

8. Робота з декількома документами одночасно.

9. Друкування тексту з заданою щільністю, якістю ін.

10. Збереження тексту на магнітних дисках.

Текстові процесори можуть класифікуватися за багатьма ознаками. До основних з них треба віднести такі:

 • Кількість алфавітів, які можна використовувати;
 • Форма представлення тексту;
 • Спосіб використання;
 • Призначення.

За кількістю алфавітів ТР бувають: одно алфавітні, багато алфавітні.

За формою представлення ТР поділяють на лінійні та нелінійні.

За способом використання ТР є автономні і мережеві.

За призначенням ТР можуть бути загального призначення, спеціального призначення.

Текстові редактор Word є одним із найпоширеніших текстових редакторів. Це обумовлюється в першу чергу його численними перевагами,

до яких належать широкі функціональні можливості. Важко знайти таку задачу при роботі з текстами, яку не можна було б розв’язати

засобами Word.

Для запуску Word слід виконати команду Пуск / Програми / Microsoft Word, після чого на екрані з’являється вікно редактора.


5555510.JPG


Вікно редактора Word має декілька стандартних елементів. Одні з них постійно присутні на екрані, інші можна виконувати за бажанням

користувача. На робочому полі Word знаходиться рядок заголовку, під ним рядок меню, далі панелі інструментів, горизонтальна і

вертикальна лінійки, горизонтальна і вертикальна смуги прокрутки бігунками. Верхній рядок екрана є рядком заголовка, стандартного для

Windows. В ньому виведено ім’я програми. Крім цього, в рядку заголовка є 4 кнопки: одна з лівого краю і три з правого. Ліва кнопка –

це кнопка виклику управляючого меню. Управляюче меню є типовим для будь-якого вікна Windows. Перша з правих кнопок згортає вікно до

піктограми, друга – відновлює нормальний розмір вікна, третя – закриває вікно.

Під рядком заголовка у вікні розміщується рядок меню, який містить такі пункти:

 • Файл – робота з файлами документів;
 • Правка – редагування документів;
 • Вид – перегляд документів;
 • Вставка – вставка в документ малюнків, діаграм, поточної дати і часу, формул та інших об’єктів.
 • Формат – форматування документів (встановлення шрифтів, параметрів абзацу);
 • Сервис – сервісні функції (перевірка орфографії, встановлення параметрів настроювання Word);
 • Таблиця – робота з таблицями;
 • Окно – робота з вікнами документів;
 • ? – довідкова інформація про Word.

Панелі інструментів – це рядок кнопок, при натискуванні на які виконується певна дія. Для вибору потрібної панелі слід

скористатися командою Вид / Панели инструментов. Word забезпечує такі режими роботи з текстовими документами. Вибір режиму

залежить від того, який саме документ створюється, що з ним збираються робити. Ось список режимів роботи з текстовими документами:

 • Звичайний;
 • Електронний документ;
 • Розмітка сторінки;
 • Структура;
 • Головний документ;
 • Схема документу;
 • На весь екран.

Word є багато віконним редактором. В середині вікна редактора може існувати декілька вікон документів. Користувач може встановлювати

розмір і положення кожного вікна традиційним для Windows засобами. В кожному вікні може редагуватись свій текст.

У будь-який момент роботи з редактором Word користувач може одержати допомогу декількома засобами. Для одержання довідки про команду

або елемент екрана слід натиснути кнопку ? стандартної панелі інструментів, встановити курсор миші (який при цьому набере форми

знака питання) на вибраний елемент і натиснути кнопку миші.

Ширші можливості відкриваються при використанні пункту ? основного меню. Команда ? / Вызов справки / Содержание дає змогу

ознайомитися з вмістом довідки Word. Команда ? / Вызов справки / Указатель дозволяє одержати доступ до предметного показника

довідкової системи, в якому можна вибрати потрібну тему. При використанні цих команд на екран виводиться вікно довідки. Вікно довідки

містить у собі вкладнику Поиск, яка дозволяє вести тематичний пошук за введеним критерієм. Відображення попередньо вибраного

довідкового тексту здійснюється натискуванням кнопки Назад. Панель інструментів Стандартная містить кнопку Мастер подсказок. В разі

натискування цієї кнопки на екранні з’являється рядок, у який майстер, слідуючи за діями користувача, дає контекстну підказку про

виконання наступних дій.

Довідкова система містить також наочні приклади, які допомагають навчитись у роботі з Word, а також навчальну програму.

Переміщуватись у тексті можна за допомогою миші, використовуючи лінійки прокрутки. Для переміщення є можливість використовувати і такі клавіші.

[←], [→] – на символ ліворуч, праворуч;

[↑], [↓] – на рядок вгору, вниз;

[PgUp], [PgDn] – на розмір вікна в гору, вниз;

[Home][End] – на початок, закінчення рядка;

[Ctrl – Home], [Ctrl – End] – на початок, закінчення тексту.

Щоб відкрити існуючий документ, який записаний у файлі на диску, необхідно його знайти, викликати на екран і продовжити з ним роботу.

Для цього виконують наступні дії. Виконуємо команду “Открыть…” із меню Файл, або клацаємо позначку панелі інструментів “Открыть…”.

Відкривається діалогове вікно “Открытие документа”. Тут шукаємо необхідний нам файл і клацаємо на ньому мишкою. Через деякий час

текст цього документа з’являється на робочому столі Word для роботи з ним.

Виконаємо тепер завдання:

1.Завантажимо ТР.

2. Розглянемо його інтерфейс та інформаційний рядок.

3.Ознайомтесь з пунктами рядка меню: файл, правка, вид, вставка,формат, сервис , таблица, окно, справка .Кожен пункт меню призначений для виконання певної мети.Зверніть свою увагу на такі команди пунктів меню:

Файл: Создать,Открыть , Закрыть,Сохранить , Сохранить как..., Параметры страници, Предварительный просмотр.

Правка: Вырезать, Копировать, Вставить, Выделить все.

Вид: Обычный, Web-документ, Разметка страницы, Панели инструментов, Линейка, Схема документа.

Вставка: Разрыв, Дата и время , Номера страниц ,Рисунок.

Формат: Шрифт, Абзац, Список, Граница и заливка...

Сервис: Правописание.

Таблица: Нарисовать таблицу, Добавить..., Удалить..., Выделить...

Справка: Справка по MS Word, Что это такое?

4.Перейдіть в один з режимів роботи з текстовими документами: звичайний, режим Web-документа, режим структури.

5.Спробуйте створити 2 вікан документів, змініть розмір другого, щоб він розміщувався в центрі першого .

6. Виберіть деякий елемент (наприклад, дізнайтеся про всі елементи , що знаходяться під рядком меню ) та за допомогою довідкової

системи (виконавши команду Справка/Что это такое?) спробуйте дізнатися про нього, що він означає і для чого призначений.


11122.JPG


7.Спробуйте здійснити переміщення по текстовому документі за допомогою полоси прокрутки або клавіш переміщення по тексту.

Контрольні запитання

1. Що таке текст?

2. Назвіть загальні функції, що можуть бути реалізовані ТР?

3. Як можна класифікувати ТР?

4. Як здійснюється запуск програми Word?

5. Що відображено у рядку заголовка?

6. Які пункти містить рядок меню?

7. Що таке панель інструментів?

8. Назвіть режим роботи з текстовими документами?

9. Що ви розумієте під фразою “Word є багато віконним редактором”?

10. Які основні елементи має довідкова система Word?

11. Яким чином можна здійснювати переміщення в тексті?

12. Яким чином можна працювати з файлом, що знаходиться на диску?