Розмітка та оформлення слайдів

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Тема: Розмітка та оформлення слайдів. Тексти та малюнки в слайдах.

Мета: Формувати вміння проектувати власні презентації, додавати слайди, розміщувати елементи на слайдах та форматувати їх.

Організаційний момент. Актуалізація опорних знань.

Опитування.

-Назвіть сфери використання презентацій.

-За допомогою якої програми створюються презентації?

-Яким чином можна завантажити PowerPoint?

-Які є види презентацій(за структурою)?

-Які особливості лінійних презентацій?

-Які особливості розгалужених презентацій?

-Назвіть способи створення презентацій.

Оголошення теми, мети уроку.

Сприйняття і осмислення нового матеріалу

Учні опрацьовують схеми.

Вимоги до структури та змісту навчального матеріалу в презентації.

Dod1.JPG

Фізіологічні особливості сприйняття кольорів і форм.

Dod2.JPG

Dod3.JPG

Пояснення нового матеріалу

1. Структура слайда

Кожний слайд PowerPoint складається з трьох основних шарів.

-Шар оформлення(рівень основи слайда). Визначає фонове графічне зображення, схему кольорів сдлайда, шрифти тексту і розташування елементів на слайдах. Шар оформлення єдиний для всіх слайдів презентації.

-Шар розмітки. Визначається типом слайду, що створюється (заголовок, маркований список, діаграма, таблиця або порожній слайд). Розмітка визначає розташування різних елементів на слайді.

-Шар змісту слайда. Призначений для розміщення змісту слайда. Зміст кожного слайда унікальний, тому текст або графічне зображення, що включається в слайд, з'являються тільки в цьому шарі.

Елементи слайду: заголовки, основний текст, графiчнi об'єкти (ефекти WordArt, малюнки з бiблiотеки ClipArt Gallery (Рисунок, Фильмы и звук) чи прочитанi з файлу, автофiгури, дiаграми, об'єкти WordArt, таблицi), елементи мультимедiа (вiдеоклiпи, звуковi клiпи з файлiв, дикторськi тексти), дата, час, текст колонтитула, номер слайда, кнопки керування процесом демонстрації.

2. Збереження презентацiй.

Файл - Сохранить (Сохранить как) - вибрати шлях, де зберiгатиметься файл, та ввести iм'я файлу, де зберiгатиметься презентацiя.

3. Застосування шаблону оформлення слайда.

Формат - Оформление слайда - Применить шаблон оформления - вибрати необхiдний шаблон оформлення слайда.

4. Вставка об'єктiв до слайду.

Вставка тексту WordArt: Вставка - Рисунок - Объект WordArt (або на панелi iнcтpyмeнтiв вибрати кнопку Добавить объект WordArt).

Вставка тексту: Вставка - Надпись (або на панелi iнcтpумeнтiв Рисование - кнопка Надпись).

Текст форматується аналогiчно як у текстовому редакторi Word.

5. Створення списку.

- натиснути Eпter для переходу на новий рядок;

- натиснути кнопку Нумерация для створення нумерованого або кнопку Маркеры для створення маркованого списку;

- вiдформатувати список: Формат - Список ....

6. Вставка малюнка.

Щоб вставити графiчний об'єкт: Вставка - Рисунок

7. Демонстрацiя презентацiї.

1) В режимi Обычный виконуються вci операцiї.

2) Режим Сортировщик слайдов призначений для роботи з презентацiєю загалом, а не з окремими слайдами. У ньому зручно змiнювати порядок розмiщення слайдiв, перемiщувати їх за допомогою мишi, пiдключати рiзноманiтнi ефекти при переходi вiд слайда до слайда.

3) У режимi Показ слайдов на екран виводять лише слайди пiдготовленої презентацiї i кнопки виклику контекстного меню керуванням презентацією.

Dod4.JPG

Контекстне меню можна також викликати, натиснувши праву кнопку мишi у будь-якому мiсцi слайда. Це допоможе пiд час демонстрації виконувати допомiжнi дiї. Наприклад, здiйснити перехiд до будь-якого слайда, викликати примiтки до слайда (Примiтки доповiдача).

Потрiбний режим задають натисканням на вiдповiдну кнопку в лiвiй нижнiй частинi екрана або вiдповiдною командою з меню Вид.

8. Застосування ефекту прихованого слайда.

Показ слайдов - Скрыть слайд. Цi слайди не виводяться на екран пiд час звичайного перегляду презентацiї. Показати тaкi слайди на демонстрацiї можна, вибравши в контекстному меню: Переход - Выбор слайда по имени - у запропонованому списку слайдiв презентацiї вибрати прихований слайд. За допомогою цього ефекту можна пiдготувати деякi додатковi презентацiйнi матерiали, якi можуть бути використанi або пропущенi пiд час демонстрацiї залежно вiд зацiкавленостi та реакції аудиторiї.

Закрiплення набутих знань

Завдання: Спроектувати презентацiю, яка б мiстила iнформацiю про свiй клас. Записати свої iдеї до таблицi. 

- Самостiйна робота (1 хв.).

- Обговорення в групах по 2 - 3 учнi (1 хв.).

- Колективне обговорення.

Dod5.JPG

Dod6.JPG

Підведення підсумків

- Проектування презентацій.

- Оформлення презентацій.

- Вставка об'єктів.

Домашнє завдання

Повторити матеріал "Вимоги до презентацій", "Вставка об'єктів".