Побудова та організація комп’ютерних мереж

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Тема уроку: Побудова та організація комп’ютерних мереж Мета: розглянути:

 • типи комп’ютерних мереж;
 • апаратне та програмне забезпечення комп’ютерних мереж;
 • мережнi протоколи;
 • обладнання, необхiдне для органiзацiї локальної мережi та пiдключення до неї комп’ютерiв;

ввести поняття:

 • поняття глобальної та локальної комп’ютерних мереж;
 • сервера та клiєнта;
 • мережного протоколу

Базовi поняття й термiни: комп’ютерна мережа, сервер, клiєнт,мережний протокол.

Тип уроку: комбінований

Хiд уроку

І. Органiзацiйний етап

Робота в групах. Учнi класу об’єднуються в 2–3 групи. У процесi розвитку комп’ютерної технiки все бiльшого значення набувала проблема перенесення iнформацiї зодного ПК на iнший. Назвiть методи (засоби), за допомогою яких можна перенести iнформацiю (заповнити таблицю).

Назва Переваги Недоліки
Диски
Флешки
Дискета
Компютерна мережа

Хто звас може сказати:

 • Що називають комп’ютерною мережею?
 • Яке програмне забезпечення необхiдне для роботи в мережi?
 • Якi пристрої необхiднi для органiзацiї мережi?
 • На уроцi ми спробуємо дати вiдповiдi на цi та iншi питання.

ІІ. Вивчення нового матерiалу

  Комп’ютернi мережi

Комп’ютерною мережею називають сукупнiсть обчислювальних машин, з’єднаних мiж собою каналами передачi даних, призначених для розподiлу та колективного користування апаратними, обчислювальними та програмними засобами та iнформацiйними ресурсами. Користувач, який працює на з’єднаному з мережею комп’ютерi, має змогу використовувати всi апаратнi та програмно-iнформацiйнi ресурси мережi, на якi вiн отримав дозвiл вiд адмiнiстратора мережi. За територiальним розмiщенням мережi подiляють на глобальнi, регiональнi та локальнi. Інформацiя, до якої здiйснюється доступ за допомогою мережi, може бути сконцентрована на одному або декiлькох потужних комп’ютерах — серверах. За призначенням мережi подiляють на iнформацiйнi, обчислювальнi та iнформацiйно_обчислювальнi. Структурною ознакою мереж є їх топологiя, яка характеризуєзв’язки мiж комп’ютерами мережi. Розрiзняють такi топологiї: радiальна або зiркова, кiльцева, деревоподiбна, повнозв’язна або мережна, шинна, пряме з’єднання (два комп’ютери). Важливе значення для функцiонування мережi мають канали зв’язку. Вiд них залежить пропускна здатнiсть мережi (швидкість передачi iнформацiї). В якостi фiзичного середовища в каналах зв’язку використовують: плоский двожильний кабель, коаксіальний кабель, оптико-волоконнi кабелi, теле та радiоефiр, супутниковий зв’язок. Залежно вiд можливих напрямiв передачi iнформацiї розрiзняють такi канали зв’язку: симплекснi, напiвдуплекснi, дуплекснi. Для органiзацiї зв’язку мiж двома вузлами використовують рiзнi методи комутацiї: комутацiя каналiв, комутацiя пакетiв.

  Локальна мережа

Локальна обчислювальна мережа або ЛОМ (LAN — Local Area Network) — це два або бiльше комп’ютерiв, мiж якими створено канал зв’язку. За допомогою програмного забезпечення, яке входить до складу Windows XP, пiдключенi комп’ютери можуть використовувати ресурси один одного. Такими ресурсами можуть бути: принтер, мiсце на диску, CD та DVD дисководи, доступ до мережi Інтернет тощо. Практична цiннiсть i рацiональнiсть використання локальної мережi визначається:

 • наявнiстю принтера, дисковода CD або DVD, якi пiдключенi лише до одного комп’ютера, i можливiстю їх використання в локальнiй мережi;
 • можливiсть органiзацiї доступу до мережi Інтернет для всiх ПК через один канал доступу;
 • перемiщенням i копiюванням файлiв черезлокальну мережу за допомогою стандартних технологiй перенесення i копiювання;
 • збереженням великої колекцiї рисункiв або музики лише на одному комп’ютерi локальної мережi (цi файли можна переглядати, змiнювати й вiдтворювати на будь_якому комп’ютерi локальної мережi);
 • збереженням всiєї iнформацiї в одному комп’ютерi, якщо з одними даними працюють декiлька користувачiв (користувач локальної мережi буде мати доступ до цих даних).

Отже, створення локальної мережi має чималi переваги. У багатьох великих органiзацiях працюють мережнi (системнi) адмiнiстратори, чия робота полягає у створеннi й пiдтримцi локальної мережi. Локальна мережа для невеликої кiлькостi комп’ютерiв може бути побудована за одним зi способiв:

 • Традицiйна мережа Ethernet.
 • Мережа з телефонним зв’язком.
 • Безпровiдна мережа.
  Органiзацiя локальної мережi

Розглянемо локальну мережу шкiльного комп’ютерного кабiнету. Спробуємо назвати та охарактеризувати компоненти комп’ютерної мережi. (Робота в групах — заповнення таблицi).

Назва компоненту Призначення Характеристики
/ / /
/ / /
/ / /

Без імені1.jpg

ІІІ. Практичне завданн я

Налаштування локальної мережi Звiт оформляємо за допомогою програми WORD (+3 бали) або в зошитi.

 1. Послiдовно виконати команди Пуск → Панель управления → Сетевые

подключения → Подключение по локальной сети (права клавіша) →Свойства.

 1. Перегляньте та запишiть призначення встановлених служб i протоколiв.
 2. Виберiть протокол Інтернету (ТСР/ІР) та перегляньте його властивостi. Запишiть ІР_адресу вашого комп’ютера.
 3. Запишiть назву мережної карти та перегляньте можливостi її налаштування.
 4. Запишiть дату та версію драйвера мережної карти

IV. Засвоєння вивченого теоретичного матерiалу

Що ми вивчали? Змагання мiж групами — називають по одному означенню, поняттю. Група, яка назвала бiльше понять, отримує додатковий бал.

V. Домашнє завдання

Опрацювати конспект.

VI. Пiдбиття пiдсумкiв уроку

--lashta_ap 23:17, 27 лютого 2011 (UTC)