Перше ознайомлення з базами даних. СКБД. Моделі, об'єкти баз даних. СКБД Ассеss.

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Тема уроку:Перше ознайомлення з базами даних. СКБД. Моделі, об'єкти баз даних. СКБД Ассеss. Проектування бази даних у середовищі СКБД Access. Створення таблиць БД.

Мета:

А) навчальна: сформувати уявлення про бази даних, їх призначення та основних етапів їх створення, формування пізнавальних здібностей;
Б) розвиваюча: розвивати логічне мислення, розвиток пам'яті, розвиток уважності;
В) виховна: формування навичок зібраності, уважності, акуратності в роботі з табличними даними.

Методи: бесіда, розповідь, робота в парах, метод «ПРЕС», Броунівський рух».

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу та набуття нових знань.

Хід уроку

1. Мотивація навчальної діяльності

Ми вже розглянули один із редакторів, який входить до складу пакета Microsoft Office – Microsoft Excel. У чому полягає основне призначення Microsoft Excel? Це редактор для обробки табличної інформації, в якому ми мали змогу створювати таблиці та мали можливість обробляти ці числові дані, тобто робити певні розрахунки. Згадайте найперше призначення комп'ютера, яке походить від англійського слова computer (обчислювач). Необхідність обробки числових даних і дотепер не втратила своєї актуальності. Більшість числових даних, що підлягають обробці в різноманітних сферах людської діяльності, можуть бути подані у вигляді таблиць. Але є такі таблиці, які потребують величезної кількості даних та їх характеристик, що робить користування такими таблицями незручним. Іноді нам потрібна лише стисла інформація або інформація про конкретний елемент таблиці, але в величезному обсязі інформації дуже складно зорієнтуватися. У випадку, коли таблиць з зв’язаними даними декілька, досить складно скористатися інформацією з цих таблиць одночасно. Як же знайти вихід з такої ситуації

2.Представлення теми та очікуваних навчальних результатів

Ми приступаємо до вивчення програми, яка допоможе нам опрацьовувати дані, подані у вигляді декількох великих таблиць. Це наступна частина пакета Microsoft Office—табличний процесор Microsoft Ассеss. Вивчення Microsoft Ассеss ми побудуємо таким чином: Ось декілька запитань, на які ми повинні знайти сьогодні відповіді:

☺Що таке бази даних, які є їх основні види та призначення?

☺Які є моделі та об’єкти СКБД Ассеss?

☺Як спроектувати власну БД?

☺Як створити власну БД за допомогою СКБД Ассеss?

Завдання уроку:

	ознайомитися з видами та  призначенням БД;
	розглянути об’єкти БД на прикладі СКБД Ассеss;
	ознайомитись з системою меню та панеллю інструментів СКБД Ассеss;
	спроектувати власну БД за допомогою СКБД Ассеss;
	ввести дані у таблиці та зберегти власну БД.

По закінченню уроку учні зможуть:

Завантажувати СКБД Ассеss;

Пояснити призначення СКБД Ассеss;

Назвати види БД;

Перелічити об’єкти БД;

Спроектувати власну БД за допомогою СКБД Ассеss;

Створити та зберегти власну БД за допомогою СКБД Ассеss.

3.АОЗ Для проведення АОЗ використовуємо технологію роботи в парах. Для початку учні згадують яким чином вони створювали таблиці в табличному редакторі Microsoft Excel, які можливості редактора вони використовували під час роботи з таблицями. Потім кожна пара учнів отримує завдання сформулювати визначення та навести власний приклад БД на основі життєвого досвіду. Після чого учням надається можливість оголосити власні результати.

4.Вивчення нового матеріалу База даних (БД) — це структурована су¬купність взаємопов'язаних даних певної пред¬метної області (реальних об'єктів, процесів, явищ тощо). Приклади: БД щодо наявності медикаментів; БД у системі розкладу літаків, поїздів або БД продажу квитків транспорту; БД документів учнів школи, картотека відділу кадрів або в бібліотеки тощо. Поява комп'ютерної техніки підвищила ефективність роботи з базами даних. Доступ до даних та керування ними відбувається в середовищі спеціального програмного пакету — системи управління базами даних (СКБД). СКБД — це програма, за допомогою якої здійснюється збереження, обробка та пошук інформації в базах даних. За структурою організації інформації в БД розрізняють такі моделі баз даних: ієрархічна, мережева та реляційна. Подальше вивчення нового матеріалу вчитель пропонує за допомогою вправи «Броунівський рух». Учні отримують картки з текстом: жовті, червоні та блакитні. Учитель пропонує прочитати інформацію, запитує, чи розуміють її учні. Далі пропонує учням з жовтими картками ходити по класу і знайомити з своєю інформацією учнів з червоними та блакитними картками. Учень одночасно може говорити лише з однією особою. Після закінчення цієї вправи учні збираються в спільне коло і вчитель пропонує учням по черзі розповісти інформацію, яку вони почули і запам’ятали. Далі вчитель запитує учнів: з чиїх карток не прозвучала інформація і пропонує її розповісти. Під час розповіді учнями отриманої інформації головні аспекти та визначення учні записують в зошит.

5.Виконання практичного завдання Тепер давайте об’єднаємось в групи по 2 особи. На основі запропонованої БД створіть власну БД «Хімічні елементи», яка складатиметься з трьох таблиць: «Загальні відомості», «Сполуки», «Шкідливі речовини». Отже, результатом повинна бути власна БД.

Практичне завдання №1

Послідовність виконання завдання:

1.Розробіть структуру бази даних та запишіть її у свій зошит у такій формі:

2.Увімкніть ПЕОМ, завантажте СУБД Access.

3.Введіть у комп’ютер структуру бази даних та збережіть її у файлі Хімічні елементи.mdb.

4.На основі запропонованої БД створіть власну БД «Хімічні елементи», яка складатиметься з трьох таблиць: «Загальні відомості», «Сполуки», «Шкідливі речовини».

5.Покажіть БД вчителеві, збережіть її у файл Хімічні елементи.mdb.

Учні обговорюють дані запропонованої таблиці. Відбувається обговорення учнями матеріалу в групах, після чого учні створюють власні таблиці.

6. Підведення підсумків Учитель пропонує повернутися до мети поставленої на початку уроку, щоб з’ясувати її досягнення. Закінчити наш урок я пропоную вам побудувавши свою відповідь на запитання «В яких випадках для створення таблиці краще скористуватися СКБД MS Access?» таким чином:

1.Я вважаю, що …

2.Тому, що…

3.Наприклад, …

4.Таким чином, …

Учні по черзі висловлюють свою думку за запропонованою схемою.

7. Домашнє завдання

1. Скласти таблицю «Гарячі клавіші СКБД MS Access».

2. Вивчити основні поняття теми.