Інформаційні процеси. Конспект уроку.

Матеріал з Фізмат Вікіпедії
Перейти до: навігація, пошук

Тема

Інформатика. Поняття інформації. Інформація і повідомлення. Властивості інформації. Види інформації. Інформація та інформаційні процеси: пошук, збирання, зберігання, подання, передавання, опрацювання та захист інформації. Інформація і шум та їх взаємоперетворення.


Мета

Інформатика. Поняття інформації. Інфор-мація і повідомлення. Властивості інформації. Види інформації. Інформація та інформаційні процеси: пошук, збирання, зберігання, подання, передавання, опрацювання та захист інформації. Інформація і шум та їх взаємоперетворення.

Базові поняття й терміни

Інформатика, інформація, інформаційні процеси.


Хід уроку

1. Організаційний етап Ви починаєте вивчати новий предмет — інформатика. Інформатика це широка галузь новітніх технологій, пов'язаних з інформаційною діяльніс¬тю людини. Інформатика як наука досить молода: вона сформувалася у другій половині XX століття, але вже стала необхідною складовою освіти сучасної людини. Англійський варіант назви інформатики звучить як Сотрігїег 8сіепсе - комп'ютерна наука. Найвидатнішим досягненням у цій галузі було створення персональних комп'ютерів, які швидко стали не¬від'ємною частиною повсякденного життя. Завдяки комп'ютерам ви від¬криваєте для себе не лише нові ігри та розваги, а й вікно у неосяжний світ Інтернету, у світ створення комп'ютерних зображень, текстів, різноманіт¬них математичних обчислень. Сьогодні ми починаємо вивчати тему "Інформація та інформаційні процеси", дана тема розрахована на 2 уроки.

2. Оголошення теми уроку.

3. Вивчення нового матеріалу. Розповідь вчителя.

Інформатика — це наука, яка вивчає структуру і властивості інформації, а також закономірності та методи подання, пошуку, зберігання, обробки та передачі інформації за допомогою комп'ютерних систем. Ключовим поняттям інформатики як науки є абстрактне поняття ін¬формації. Термін "інформація" походить від латинського "іп/огтаііо", що означає пояснення, виклад, тлумачення. Поняття "інформація" багатозначне, належить до первісних понять інформатики. Строгого означення йому не дають, але характеризують його, перераховуючи властивості інформації.

Властивості інформації: 1) Об'єктивність. Інформація — відображення зовнішнього світу, а він існує незалежно від нашої свідомості, знань, думок та суджень про нього. 2) Достовірність. Інформація є достовірною, якщо вона відображає істинний стан справ. На основі достовірної інформації приймаються пра¬вильні рішення. 3) Повнота. Інформацію можна назвати повною, якщо її достатньо для розуміння ситуації та прийняття рішення. 4) Актуальність інформації — важливість, істотність для даного ча¬су. 5) Корисність. Ступінь корисності інформації залежить від потреб конкретних людей і від тих задач, які за допомогою отриманої інформації можна розв'язати. 6) Зрозумілість. — Інформація повинна бути представлена в доступ- ному для сприйняття вигляді. Таким чином, інформація — це набір відомостей про об'єкти, явища і процеси навколишнього світу, або інформація — це відомості, знання, які ми отримуємо із зовнішнього світу або які передаються від одного об'єкта до іншого (наприклад, від одного комп'ютера до іншого).

Характерніриси інформації: 1) Інформація — це нематеріальна субстанція, але передається вона за допомогою матеріальних носіїв — знаків і сигналів — або за допомогою фізичних процесів, які змінюються з перебігом часу. (При запису інфор¬мації наСБ — диск його маса не змінюється). 2) Інформація залежить не тільки від самих знаків та сигналів, але від їх взаємного розташування. (Сир — рис). 3) Якщо з однієї точки простору інформація передасться в іншу, то в початковій точці вона не зникає. Читаючи книгу, ми отримуємо інформа¬цію, але при цьому вона залишається на папері. 4) Інформація є зрозумілою лише для того, хто здатний її розпізнати. (Приклад: текст на іноземній мові) У широкому розумінні інформація — це відображення реального (ма-теріального) світу у вигляді знаків та сигналів. Інформація передається за допомогою повідомлень. Повідомлення мо¬жуть передаватись від людини до людини, від людини до пристрою та на¬впаки, а також між пристроями. Між людьми повідомлення звичайно передаються в усній чи письмо¬вій формі, а між пристроями — за допомогою сигналів. Інформація залежить від того, як інтерпретується (трактується) повідомлення, за допомогою якого вона передається. За формою подання можна виділити наступні види інформації: 1) текстова — інформація, яка міститься в усій друкованій літературі або відображається технічними пристроями у вигляді текстів; 2) графічна — картини, малюнки, графіки, діаграм, схеми, тощо; 3) звукова інформація — усне мовлення, музичні композиції, мелодії, шумові ефекти; 4) чисельна — набори числових даних; 5) керуюча — вказівки, команди, накази, які передаються певним ви-конавцям. Виконавцями команд можуть бути живі істоти та технічні при¬строї такі, як роботи, станки з числовим програмним керуванням, комп'ю¬тери; 6) комбінована або мультимедійна — інформація, що утворюється як комбінація об'єктів попередніх видів. Прикладом такої інформації є \уеЬ-сторінки. Інформацію умовно можна поділити на масову та спеціалізовану. Інформаційні процеси — це процеси пошуку та накопичення, опрацю¬вання та використання, представлення, зберігання та захисту інформації. Опрацювання інформації — це процес її перетворення, який викону¬ється за деякими правилами. Опрацювання інформації слід відрізняти від перетворення, яке не змінює змісту вхідної інформації (наприклад, підси¬лення звукових сигналів). Опрацювання інформації залежить від змісту вхідної інформації, але під час самого опрацювання інформація не осмис¬люється, а лише перетворюється за розробленими алгоритмами. Пристрій, за допомогою якого здійснюється опрацювання інформації, називають процесором. Процесор разом із запам'ятовуючими пристроями та пристроями вве-дення/виведення інформації, які в сукупності призначені для виконання певних функцій, називають персональним комп'ютером. На сьогодні людство володіє надзвичайно величезними інформацій-ними ресурсами. Користування цими ресурсами можливе лише за умови володіння сучасними інформаційними технологіями, під якими розуміють цілеспрямовану організовану сукупність інформаційних процесів з вико-ристанням засобів комп'ютерної техніки. Широкомасштабне втілення в життя інформаційних технологій ставить перед суспільством задачу вихо¬вання інформаційної культури, яка передбачає не тільки розуміння їх сутності та основ функціонування, але й володіння знаннями і навичками у використанні сучасних інформаційних технологій для вирішення пізна¬вально-освітніх, ділових, виробничих та інших проблем. Володіння цими знаннями стає обов'язковим атрибутом будь-якої професійної діяльності.

4. Осмислення набутих знань. Перегляд презентації "Інформація. Інформаційні процеси".

5. Практичне завдання. Робота з клавіатурним тренажером. Інструктаж з техніки безпеки.

6. Домашнє завдання: Р.1. §1-3, 4.1 "Інформатика". І.Т. Зарецька, А.М. Гуржій, О.Ю.Соколов.

7. Підсумок уроку. Узагальнення навчального матеріалу.


Джерело

О.В. Костриба Р.І. Лещук "Інформатика. Плани-конспекти уроків"